ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติ ที่ตั้ง / สภาพพื้นที่เขตบริการและการกำหนดยุทธศาสตร์ตามนโยบาย

         ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน  ตั้งอยู่ที่บ้านเทากลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม   จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์ ๔๓๑๖๐  โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๔๓๐๑๙๓      website : http://taonabon.ac.th/  
         จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘  นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นเวลา  ๓๙  ปี
         ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
               ทิศเหนือ              จรดกับที่ดินนายผิว  โยธาคุณ  บ้านเทากลาง  ตำบลนางิ้ว
               ทิศใต้                  จรดกับที่ดินนายขาน  ไชยโยธีร์ บ้านนาบอน   ตำบลนางิ้ว
               ทิศตะวันออก        จรดกับถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเทากลาง  ตำบลบ้านนางิ้ว
               ทิศตะวันตก          จรดกับถนน ทางหลวงชนบท หนองคาย ๓๐๒๖ (บ้าน่วง-เทพประทับ)  
พื้นที่เขตบริการ ประกอบด้วย บ้านเทาใต้ หมู่ที่ ๓ บ้านเทากลาง หมู่ที่ ๔ บ้านนาบอน หมู่ที่ ๕,๘   บ้านดงป่าเปลือย          หมู่ที่ ๖  ภาพรวมของชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้
           ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านเทา-นาบอน  เป็นหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี  บ้านเรือนตั้งอยู่ตามเชิงเขา  มีลำห้วยจากภูเขาไหลผ่าน  อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลไม้ต่าง ๆ และยางพารา  จึงทำให้มีผู้คนจากถิ่นอื่น ๆ  เข้ามาทำการเกษตรในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก  หมู่บ้านในเขตบริการจึงมีประชากรหลายกลุ่ม  มีภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  และการดำรงชีวิตแตกต่างกันไป  เช่น
๑)  ภาษาถิ่น  โดยเฉพาะภาษาพูด  มีภาษาลาวอีสาน  ลาวเวียงจันทน์  ลาวพวน  ภาษากะเลิง  ซึ่ง
ล้วนแต่เป็นภาษาถิ่นที่ทำให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
๒)  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  อันได้แก่  ความเชื่อ  ประเพณี  และพิธีกรรม  เช่น
-  พิธีแต่งงาน  ส่วนใหญ่มีการแห่ขันหมากในตอนเย็นหรือค่ำ  เนื่องจากในตอนกลางวันชาวบ้านส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จึงอาศัยช่วงเวลาเย็นมาร่วมงาน  หรือช่วยเหลืองาน 
-  การละเล่นพื้นบ้าน
-  การหยุดทำไร่  ทำนา  ในวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  และแรม  ๑๕  ค่ำ
            โรงเรียนบ้านเทา – นาบอน  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเทากลาง  หมู่ที่  ๔  ตำบลนางิ้ว  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอสังคม  ๓๑  กิโลเมตร  เขตบริการของโรงเรียนในตำบลนางิ้ว  มี บ้านเทาใต้ หมู่ที่ ๓ บ้านเทากลาง หมู่ที่ ๔  บ้านนาบอน หมู่ที่ ๕ บ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ ๖ และบ้านนาบอน  หมู่ที่ ๘  บ้านเทพประทับ หมู่ที่ ๙  และในตำบลสังคม มีบ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ ๗  เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น
            โรงเรียนบ้านเทา – นาบอน  เกิดจากการรวมโรงเรียนบ้านเทา  กับโรงเรียนบ้านนาบอนเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน  ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๘  โดยนายผาง  นันทะกุล  ได้บริจาคที่ดินให้ประมาณ  ๕๐  ไร่  เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนและเป็นเขตบริเวณโรงเรียน  ประวัติการก่อตั้ง  ดังนี้
            ปี พ.ศ.  ๒๔๘๓  ก่อตั้งโรงเรียนประชาบาล  ตำบลบ้านม่วง ๓  บริเวณวัดบ้านเทา  หมู่ที่  ๘  ตำบลบ้านม่วง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
            ปี พ.ศ.  ๒๕๐๙  ตั้งโรงเรียนบ้านนาบอน  ที่วัดบ้านนาบอน  นายบุญมี  ไชยเสริม  เป็นครูใหญ่
            ปี พ.ศ.  ๒๕๑๘  ได้ย้ายโรงเรียนบ้านเทา และโรงเรียนบ้านนาบอน  มารวมกันเป็นโรงเรียนบ้านเทา – นาบอน  ในที่ดินที่นายผาง  นันทะกุล  ได้บริจาคให้  และนายนิกร  ธรรมเจริญ  เป็นครูใหญ่
            ปีการศึกษา ๒๕๓๔  โรงเรียนบ้านเทา- นาบอน  ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จนถึงปัจจุบัน