วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
              โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  มีความรู้คู่คุณธรรม  นำกีฬา  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ พร้อมสู่อาเซียน
ปรัชญา/สุภาษิต
               นิมิตตํ  สาธุรูปานํ  กตัญญู  กตเวทิตา
               ความกตัญญู  กตเวที  เป็นเครื่องหมายของความดี