พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก้าวทัน      เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
๓. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการกีฬา
๔. พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด
๕. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
๖. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยว  ข้องอื่นๆ  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย
๗. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม  สะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัยเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เป้าประสงค์
๑. นักเรียนมีความรู้  ความสามรถ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดีขึ้นไป
๒. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาตาม          ธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ
๓. นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อเทคโนโลยี มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์  คิดริเริ่มสร้างสรรค์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ        มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๕. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา         “ ใจอาสา กล้าแสดงออก
         เอกลักษณ์ของสถานศึกษา        “ เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิต