คณะผู้บริหาร

นายสุวิทย์ คำสอนทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วัชราภรณ์ ธรรมเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

ดร.บุญรอด เหลืองาม
ครู คศ.3

นายธรรมนูญ แสงมณี
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางจุฬาลักษณ์ อาคม
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0