ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุข แก่นท้าว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่จัตวา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2583 – 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายชาย อ่อนท่าว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่จัตวา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2500 – 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ ใจชื่น
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2504 – 2505
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ สาระแสน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ตรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505 – 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507 – 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล พัดพรม
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 – 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521 – 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ คำสอนทา
ตำแหน่ง : รักษาการอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 – 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี ไชยเสริม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545 – 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ คำสอนทา
ตำแหน่ง : รักษาการอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 – 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 – 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ คำสอนทา
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 – 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์เทียม คำเมืองคุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 – 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายทนงศักดิ์ งามคุณ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 – 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพล พุทธวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 – 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ คำสอนทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 – ปัจจุบัน