คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.บุญรอด เหลืองาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0812611676
อีเมล์ : boonrawd_1963@yahoo.co.th
ที่อยู่ :
249 หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานวิจัยบทที่ 2
2 ผลงานวิจัยบทที่ 1