คณะผู้บริหาร

นายสุวิทย์ คำสอนทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วัชราภรณ์ ธรรมเจริญ
ครู คศ.3

ดร.บุญรอด เหลืองาม
ครู คศ.3

นายธรรมนูญ แสงมณี
ครู คศ.3

นางจุฬาลักษณ์ อาคม
ครู คศ.3