กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกานดารัตน์ เภาศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

สถาพร รักชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกุสุมา​ แฝงนอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6