กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพูลศิริ คำเวียง
ครู คศ.1

นางสาวกานดารัตน์ เภาศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกุสุมา​ แฝงนอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0