กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธรรมนูญ แสงมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศิรวรรณ สมโยค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายปุริวัฒน์ บ้านหว้าน
ครูอัตราจ้าง