กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวขจี ผ่านประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1