กลุ่มสาระฯศิลปะ

วัชราภรณ์ ธรรมเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติทร ศรีระโส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางจตุภรณ์ ไชยโยธีร์
ครู คศ.1