กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

รุ่งเรือง สว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอัศวิน ศรีสว่าง
ครูผู้ช่วย