กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววัชราภรณ์ ทองน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราพรรณ ภูกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0