คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บุญรอด เหลืองาม
ตำแหน่ง : ครู คศ 3
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 081-2611676
อีเมล์ : boonrawd_1963@yahoo.co.th